Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
K O N T A K T
PRZETARGI I OGŁOSZENIA
AKTUALNOŚCI
WAŻNE ADRESY
PROJEKTY Z EFS
 • EFS Aktualności
 • ŚWIADCZENIA
 • Świadczenia z pomocy społ.
 • Świadczenia rodzinne
 • Dodatki mieszkaniowe /energetyczne
 • Stypendia/zasiłki szkolne
 • Karta Dużej Rodziny
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
 • Punkt konsultacyjny ds przedziwdziałania przemocy w rodzinie
 • SEKCJA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
 • Profilaktyka uzależnień
 • Współpraca z klubami abstynenckimi
 • PUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ
  INFORMACJE OGÓLNE
 • Statut/Regulamin
 • Budżet
 • Sprawozdania
 • Strategia/Programy
 • JEDNOSTKI
 • Żłobek Nr 2
 • Żłobek Nr 3
 • DDP "Senior"
 • Dom Opieki "Szarotka"
 • Ośrod. Opiekuńczo-Rehab./ Grupa żłobkowa
 •       -- Regulamin org.
        -- Wzory dokumentow
        -- Galeria zdjęć
        -- Galeria zdjęć - stara
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • JEDNOSTKI   \  OśROD. OPIEKUńCZO-REHAB./ GRUPA żłOBKOWA

    Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
  Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

  59-300 Lubin, ul. Jastrzębia 1
  tel. (76) 746-83-62
  e-mail: oor@mops.lubin.pl

  Ośrodek wsparcia

  Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym. Funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnia opiekę i kompleksową rehabilitację przez 5 dni w tygodniu dzieciom:

  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • z zespołem Downa,
  • z innymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym,
  • z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia,
  • nadpobudliwym,
  • z cechami autystycznymi,
  • z mikrourazami centralnego układu nerwowego o różnej etiologii,
  • niedowidzącym,
  • niedosłyszącym,
  • po operacyjnym leczeniu nowotworów centralnego układu nerwowego.

  Placówka dysponuje 35 miejscami dla dzieci od 3 miesiąca do 18 roku życia. Podopieczni mogą być dowożeni do placówki samochodem w pełni dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Budynek Ośrodka pozbawiony jest barier architektonicznych.

  Ośrodek wykonuje swoje zadania przez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych podczas dziennego pobytu w zakresie:

  1. Uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabiania umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym dziecko środowiskiem;
  2. Rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;
  3. Współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
  4. Oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych o charakterze różnorodnej, indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej zmierzającej do wyrównywania zaburzeń rozwoju umysłowego;
  5. Pielęgnacji wspierającej terapię i rehabilitację;
  6. Pomocy w życiu w rodzinie;

   

  Do Ośrodka mogą być kierowane dzieci spoza Lubina na podstawie stosownych umów.

  Dzieci w Ośrodku mogą przebywać od 4 do 9 godzin dziennie. W tym czasie mają zapewnione całodzienne wyżywienie.

  Praca terapeutyczna realizowana jest w oparciu o indywidualne programy, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

   
   

   

  W usprawnianiu ruchowym wykorzystywane są metody: Vojty, N.D.T. Bobathów, V. Sherborne.

   
   
   

  W terapii pedagogicznej, dostosowanej do grup terapeutycznych i indywidualnej dla poszczególnych dzieci, wykorzystuje się metody sensoryczno-motoryczne:

  • Peto,
  • Dobrego Startu,
  • Ośrodków Pracy,
  • V. Sherborne,
  • Denisona,
  • Knillów,
  • Snoezelen
  • Integracji Sensorycznej
  • EEG-Biofeeback

   

  Sala terapeutyczna „Doświadczanie Świata”, wyposażona w specjalistyczne urządzenia, stymuluje rozwój dzieci poprzez sensoryczny odbiór różnych bodźców pobudzających do aktywnego badania i doświadczania świata zewnętrznego.

  W gabinecie logopedycznym, wyposażonym w sprzęt komputerowy, programy i pomoce dydaktyczne prowadzi się ćwiczenia stymulujące rozwój mowy.

  EEG Biofeedback to opracowana naukowo w NASA metoda treningu i terapii pracy mózgu, wykorzystująca jego aktywność w zakresie wytwarzania fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach oraz biologiczne sprzężenie zwrotne umożliwiające świadomą modyfikację pracy mózgu. Modyfikacji tej służy komputerowy system biofeedback poprzez użycie specjalnych gier komputerowych, kontrolowanych wyłącznie umysłem. Terapeutka pracująca w Ośrodku, uzyskała Certyfikat II stopnia do pracy z wykorzystaniem biofeedbacku. W Ośrodku ma do dyspozycji aparat EEG DigiTrack ze specjalistycznym oprogramowaniem całego systemu.


  Kadra ośrodka wsparcia

  W skład zespołu pracowników merytorycznych wchodzą:

  • lekarz rehabilitant,
  • terapeuci (magistrowie i technicy fizjoterapii, logopeda, pedagodzy specjalni, psycholog),
  • pielęgniarki,
  • opiekunowie dziecięcy.

   

   

  Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe. Na bieżąco śledzimy osiągnięcia naukowe w zakresie medycyny i nowoczesnych tendencji w terapii zaburzeń rozwoju psycho-motorycznego. Zdobyte wiadomości i umiejętności wdrażamy w codziennej pracy.

  Współpracujemy z rodzicami naszych milusińskich: udzielamy instruktaży z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku domowym, uczymy wykonywania ćwiczeń usprawniających sferę fizyczną i umysłową w warunkach domowych. Umożliwiamy rodzicom udział w zajęciach o charakterze otwartym, podczas których mogą zapoznać się z metodami pracy oraz zaobserwować postępy i problemy z jakimi borykają się ich dzieci w warunkach pracy w zespole rówieśników oraz pracy indywidualnej. Podejmujemy wiele inicjatyw i organizujemy spotkania integrujące dzieci niepełnosprawne i ich rodziny ze środowiskiem lokalnym. Stwarzamy płaszczyznę, na której mogą spotkać się środowiska i osoby chcące poznać i przyłączyć się do społeczności Ośrodka.


  Drogi Rodzicu!


  W wychowaniu Twojego dziecka, obok zaspokajania podstawowych potrzeb, ważne jest żeby: dziecko czuło Twoje zadowolenie i dumę z niego; odczuwało przyjaźń i akceptację otoczenia; zaspokajało potrzebę zabawy; czuło Twoją opiekę i kontrolę w takim natężeniu jak tego potrzebuje w konkretnym momencie życia; zaspokajało potrzebę niezależności równie silną jak Twoja; miało jak najczęściej poczucie sukcesu i uczciwej, obiektywnej oceny; było przekonane, że jest bezpieczne i kochane.

  Drogi Rodzicu! Jeżeli czujesz, że masz kłopoty ze zaspokojeniem jakiejkolwiek z potrzeb Twojego dziecka, czujesz się bezradny bądź masz wątpliwości w swoich poczynaniach – zapraszamy Cię do naszego Ośrodka. Wspólnie spróbujemy przyjrzeć się i zaradzić problemowi.


  Osiągnięcia

  Udział w 1995 roku w ogólnopolskim konkursie „Wojna z trzema schodami” w Busku-Zdrój, który zakończył się wyróżnieniem Ośrodka w zakresie podejmowanych przedsięwzięć w usuwaniu barier architektonicznych. W 1999 roku za działalność służącą ideom nowoczesnej pomocy społecznej, takim jak zapobieganie izolacji i marginalizacji słabszych grup społecznych oraz aktywizacji jednostek, rodzin i środowiska lokalnego, Ośrodek został wyróżniony listem gratulacyjnym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  Systematyczna praca naszego zespołu, w oparciu o indywidualne programy, zaowocowała od 1991-2011 roku przejściem 96 dzieci do dalszej edukacji w innych placówkach dydaktyczno-wychowawczych.


  Procedura przyjęcia dziecka do ośrodka wsparcia.

  Podanie składa się w siedzibie MOPS w Lubinie, przy ulicy Kilińskiego 25. Skierowanie do Ośrodka w formie decyzji administracyjnej, wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu przez pracownika socjalnego i uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnej.
  Pobyt w Ośrodku jest odpłatny.
  Podstawą ustalenia indywidualnej odpłatności za pobyt w Ośrodku jest:
       - cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z Uchwałą Nr LXXIII/257/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 czerwca 2010 r., 
       - dzienna stawka żywieniowa, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów.

  Odpłatność za dzieci z innych gmin wnosi ośrodek, który wydał decyzję kierującą w wysokości pełnych kosztów pobytu.

  Wszystkich zainteresowanych działalnością Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie zapraszamy i zachęcamy do nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń.


  - Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających
    do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie – czerwiec 2014 r.

   
  Grupa żłobkowa

   

   

  W Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym prowadzona jest grupa żłobkowa, funkcjonująca w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i statut Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego ustalony Uchwałą Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 148, poz. 2504).

  Szczegółowe zasady funkcjonowania grupy żłobkowej określone są w załączniku nr 5 „Zasady funkcjonowania i zadania Żłobków” do Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Lubinie.

  Grupa żłobkowa posiada 25 miejsc, w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających stosowne orzeczenie. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od 2 do 3 roku życia.

   

   

  Maksymalny czas pobytu dziecka w grupie żłobkowej nie może przekroczyć 10 godzin dziennie, przy czym opieka sprawowana jest w godzinach od 6.00 do 16.00.

  Nabór główny dzieci na okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku. Nabór uzupełniający odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc dla dzieci zbliżonych wiekowo.

   

  Harmonogram dnia

   

  6.00– 8.00 przyjmowanie dzieci, zabawy wg zainteresowań, zabawy ruchowe rozmowy z rodzicami
  8.00-9.00 przygotowanie do I śniadania, śniadanie, toaleta po posiłku
  9.00-10.00 zespołowe zajęcia z zakresu rozwoju mowy, myślenia, zajęcia ruchowe
  Raz w tygodniu:
  * rytmika z umuzykalnieniem
  * zabawy ruchem rozwijające autoorientację i świadomość własnego ciała – metoda V. Sherborne
  * rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej – znaki i piosenki do rysowania – metoda Dobrego Startu
  * zabawy z logopedą
  Okresowo – spacery i wycieczki
  Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci
  10.00-10.15 II śniadanie
  10:15-11.00 zabawy w suchym basenie, aktywne badanie i doświadczanie świata zewnętrznego w Sali Doświadczania Świata, ćwiczenia kształcące
  prawidłową postawę ciała
  11.00-11.30 przygotowanie do posiłku, I danie - zupa, toaleta
  11.30-13.30 relaksacja (leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej)
  13.30-14.20 przygotowanie do posiłku, II danie, toaleta po posiłku
  14.20-16.00 zabawy dowolne, odbieranie dzieci, kontakty z rodzicami

   

   
   

  Warunki przyjęcia dziecka do żłobka

  • zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
  • praca zawodowa obojga rodziców (opiekunów prawnych) bądź jednego z rodziców (opiekuna) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
  • złożenie wymaganego wniosku, przy czym w przypadku naboru głównego wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia każdego roku

  W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci:

  • które uczęszczały do żłobka w roku poprzednim (ma zastosowanie od naboru 2012/2013),
  • z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),
  • dzieci niepełnosprawne posiadające stosowne orzeczenie (dot. grupy funkcjonującej w OR), a także dzieci, których przyjęcie uzasadnione jest ważnymi względami społecznymi

  Opłaty związane z pobytem dziecka w żłobku

  • opłata za wyżywienie – dzienna stawka za wyżywienie – 4 zł
  • opłata za pobyt - 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowanej opieki w wymiarze do 10 godzin dziennie, zgodnie z czasem pobytu zadeklarowanym przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

  W przypadku pobytu dłuższego niż deklarowany stosuje się opłatę w wysokości 1,50 za każdą rozpoczętą godzinę sprawowanej opieki, nie dłużej jednak niż do godz. 16:00.

  Rodzice wnoszą opłaty z góry, u intendenta – w terminie od 5 do 15 dnia każdego miesiąca.

  W przypadku nieobecności dziecka w żłobku:

  • opłata za pobyt dziecka, w wymiarze zadeklarowanym przez rodziców lub prawnych opiekunów nie podlega zwrotowi, chyba że nieobecność dziecka trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i jest udokumentowana jego chorobą,
  • za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku – zgłoszonej najpóźniej do godz.800 pierwszego dnia nieobecności – opłaty za wyżywienie nie pobiera się, a opłata już pobrana podlega zwrotowi.

  Należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub/i za wyżywienie podlegające zwrotowi będą zaliczane na poczet opłaty za następny miesiąc, a w przypadku wypisania dziecka ze żłobka w trakcie miesiąca lub zakończenia okresu żłobkowego, należność ta będzie zwracana rodzicom (lub opiekunom prawnym) na ich wniosek.

  Warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

  Zwalnia się o 50% z opłaty:

  • za drugie i każde następne dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka,
  • za dziecko niepełnosprawne,
  • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (obecnie 514 zł),

  Zwolnienie przysługuje tylko z jednego tytułu i udzielane jest na pisemny wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów).

  Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 maja 2011r. (Dz. Urz. Nr 122, poz. 1950 obowiązuje w części),
  • Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Nr 156, poz. 2659),
  • Uchwały Nr XI/103- 105/11 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Nr 148, poz. 2502-2504),
  • Zarządzenie Nr 43/2011 Dyrektora MOPS w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2011r.
  • Zasady funkcjonowania i zadania żłobków (załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Lubinie)

  Analiza badań ankietowych

  Ankieta dotycząca grypy żłobkowej


    udostępnił admin dnia 2015-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Regulamin org.
  2. Wzory dokumentow
  3. Galeria zdjęć
  4. Galeria zdjęć - stara
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra